Praktijkontwikkeling op het basisteam

Factor Veiligheid heeft  17 jaar ervaring in de structurele begeleiding van vele politie teams!

‘Hoe vorm je als teamchef in deze snel veranderende tijd een politieteam dat (samen) werkt en aansluit bij het echte werk buiten? 

De eigen praktijk centraal stellen

Politiewerk is nog ingewikkelder geworden. De eigen organisatieontwikkeling houdt geen gelijke tred met de snelle ontwikkeling buiten. Het wordt tijd om in de praktijk te stappen en vanuit de praktijk mee te ontwikkelen. 

Wij geloven in het samen met u, de medewerkers van uw team, de interne en externe partners in de praktijk te stappen. En daar gaan we de actuele weerbarstige vraagstukken vastpakken en links- of rechtsom mee aan de slag. De problemen buiten centraal stellen, daar is het tenslotte om te doen. Waakzaam en Dienstbaar werkend maken in de eigen omgeving van het politieteam. Dit ook meer leidend laten zijn voor het team en het ontwikkelproces van het team.  

Het is nu de tijd om aan de hand van het werk als team te gaan leren èn concrete resultaten te realiseren. Context-gedreven en probleemgericht. Dit vraagt om echt aan te sluiten bij de wijk, haar kracht en mogelijkheden, haar problemen en het netwerk. Tijdelijk voegt de politie in, voegt toe en voegt tijdig weer uit. We zoeken naar “wat is het vraagstuk, we stellen vast “wat moet er gebeuren” en we doen; “we realiseren”. Samen!

Onze werkwijze

Ons motto is: ‘Het komt goed er moet alleen wat gebeuren.’ We maken het kleiner en behapbaar wanneer het onoverzichtelijk en te complex lijkt. We gaan aan de slag wanneer het onmogelijk lijkt. En we gaan daarbij ook niet de lastige vragen uit de weg. Het is daarbij onze overtuiging en ervaring dat de benodigde inzichten, kwaliteiten van de mensen rond het vraagstuk aanwezig zijn in uw team en in het externe en interne netwerk.

We kunnen onze werkwijze die telkens is afgestemd op het vraagstuk en de betrokkenen, het best aan uw duidelijk maken middels praktijkvoorbeelden.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld - Hoe vorm ik mijn team dat (samen) werkt en aansluit bij het echte werk buiten?

Een vraag van een teamchef uit een van de grote steden aan Factor Veiligheid:

‘In mijn werkgebied zie ik diverse grote problemen waar we als team in moeten ontwikkelen: zichtbare en voelbare polarisatie in diverse wijken, de zorg over jongeren en radicalisering. Tegelijkertijd moet ik constateren dat wij onvoldoende in verbinding zijn met een aantal doelgroepen in de wijk. Ik zie ook een focus die te weinig gebiedsgericht is, bij sommige wijkagenten zie ik een behoudende wijze van politiewerk; ‘blijven handelen zoals ze gewend zijn’. Ik heb ondersteuning nodig bij diverse ontwikkelvraagstukken van mijn team’.

De aanpak

We organiseren start up meetings op diverse niveaus: de teamleiding, operationele experts en specialisten, doorsnee van het team, doorsnee van de wijk, doorsnee van professionele partners en met een vertegenwoordiging van het bestuur. Zo maken we samen inzichtelijk dat er diverse visies zijn die niet aansluiten op elkaar en dat er bovendien in de wijk gebrekkig vertrouwen is dat de politie weet en doet wat er nodig is.

Met een aantal team-ambassadeurs, de teamchef en de operationele experts verkennen we hoe dit verschil in visie tot stand kan komen. We bekijken dit vanuit de genoemde invalshoeken en vanuit de vragen: wie is hier probleemhebber en probleemeigenaar. Wat heeft zich hier ontwikkeld?

We trekken samen enkele belangrijke conclusies:

  1. Het team werkt te zeer incident gericht en te weinig probleemgericht
  2. Het ontbreekt bij een groot deel van het team aan een stevige focus op de leefwereld buiten waar diverse problemen anders ervaren worden naar nu blijkt. “Het verrichten van het werk is leidend geworden en niet het gewenste effect buiten”. Het team moet zich gebiedsgerichter organiseren
  3. Breed wordt urgentie gevoeld om hierin een nieuwe uitdagende ontwikkeling te starten

Met deze vertegenwoordiging van het team maar ook met een afvaardiging uit de wijk, als burgerpanel, en met een afvaardiging van partners gaan we samen een roadmap maken voor het team; waarin de concrete stappen om als politie meer naar de bewoners toe te gaan organiseren, dus naar meer contextgedreven werken, komen te staan. Dit wordt een grote structurele en uitdagende ontwikkeling waar het team nu midden inzit.

Factor Veiligheid begeleidt het team en de betrokkenen ‘hands on’ in deze ontwikkeling. Het vraagt ‘omdenken’ van politiecollega’s, veranderkundige kwaliteit bij de teamchef en operationele experts en specialisten, soms durven experimenteren binnen de oude bekende teamorganisatie, nieuwe keuzes maken en steeds samen bewaken of datgene wat we nu anders doen ook bijdraagt aan het gewenste effect in de leefwereld. Voor de teamchef, operationele specialisten en operationele experts een stevige uitdaging om koers te houden, te blijven geloven in de ontwikkeling; vooral door weer terug te gaan naar de kernvraag: Wat is de bedoeling van de politie en de individuele politie collega in deze wijk?

De resultaten

Het is nog te vroeg om concrete bereikte resultaten te benoemen. We zien wel een team waarin een soort van olievlek nu aan het groeien is, collega’s besmetten elkaar met het nieuwe gedachtengoed. Er ontstaan gedurfdere keuzes en systeemdenken wordt beetje voor beetje doorbroken. De behoefte ontstond na de briefing gesprekken te kunnen voeren over vakmanschap; over ‘beslissingen nemen met de bril op van de bewoners’; over als we anders durven kijken naar rollen in het team en deze deels doorbreken, want iedereen is breed in zijn vakmanschap, dan is de waan van de dag wellicht minder lastig? Dus hoe kunnen we het werk dat verricht moet worden, meer centraal laten staan en niet zo zeer de uitvoerder ervan?

Factor Veiligheid begeleidt middels praktijkontwikkelen dit team in het vast houden van de roadmap, die zich steeds verder aan de praktijk zal gaan mee-ontwikkelen. We spiegelen functies en rollen aan hun acties en het bedoelde effect buiten. We steunen de teamchef en operationele experts en specialisten in hun veranderopgave.

Praktijkvoorbeeld - Hoe kunnen we de resultaten op het gebied van ‘Afpakken’ verbeteren op het eigen team?

Een vraag van een teamchef aan Factor Veiligheid betrof ondersteuning bij het thema ‘afpakken’.

“Hoe ga ik dit werkend maken op mijn team? Wij beschikken inmiddels over verschillende mogelijkheden om het ‘afpakken’ binnen onze eenheid te intensiveren. Hoe kunnen we de resultaten op dit gebied verbeteren?”

De aanpak

We zijn dit traject gestart met een start up meeting met de teamchef en twee operationele experts die voor dit vraagstuk verantwoordelijk zijn gesteld. Tijdens het intensieve gesprek verkennen we het vraagstuk vanuit een aantal invalshoeken en verkennen we wat een ieder vanuit de eigen rol, te doen staat. Deze aanpak –die in eerste instantie als vertragend kan worden ervaren- wat is de vraag, wie zijn probleemhebber, wie probleemeigenaar en wat moet wie dan doen- komt veelvuldig in het traject terug. Gaandeweg het traject wordt deze aanpak meer en meer de aanpak van deze drie personen.

We constateren dat de Teamchef, als eigenaar van het vraagstuk binnen het MT, zijn rol als sponsor voor de OE’s moet innemen. Dat hij daarbij óók de voor hem minder populaire interventies gaat plegen. En we constateren dat de OE’s hun inhoudelijke kennis moeten “wegleren”  aan de organisatie. Zij de inhoudelijke kennis moeten overdragen om vervolgens in een andere rol de organisatie gevraagd en ongevraagd te ondersteunen bij het intensiveren van het afpakken. Dat zij meer hun rol moeten nemen als interne veranderaar.

Een kerngroep van collega’s uit het blauw wordt geselecteerd. Zij worden inhoudelijk geschoold door de OE en parallel aan deze scholing ondersteunt Factor Veiligheid de OE’s en de deelnemers in een onderling samenspel bij het scherp stellen van hun rol bij de intensivering van het afpakken in de praktijk. Gedurende de uitrol van de implementatie van het plan dat is bedacht, leert Factor Veiligheid de betrokkenen ‘hands on’ het omgaan met een aantal praktische veranderkundige aspecten.

De resultaten

Klinkende resultaten worden geboekt en het enthousiasme rond het afpakken binnen de betrokken bureaus, bij ketenpartners èn onder de burgerij groeit!

Praktijkvoorbeeld - Hoe ga ik de jeugdaanpak werkend maken op mijn team?

Een vraag van een teamchef aan Factor Veiligheid betrof ondersteuning bij de ‘jeugd’ aanpak.

“Wij beschikken over veel plannen van aanpak m.b.t. jeugdoverlast maar de uitvoering blijft hangen in het team. Er zijn enkele enthousiastelingen en wijkagenten druk mee, maar in de praktijk is dit onvoldoende. Hoe ga ik de jeugdaanpak werkend maken op mijn team?”

De aanpak

Ook dit traject zijn we weer gestart met een start up meeting met de teamchef en twee operationele experts en diverse wijkagenten in wiens gebied jeugd voor overlast zorgt. De operationele experts en de teamchef hebben zich voor dit vraagstuk verantwoordelijk gesteld. Tijdens het intensieve gesprek verkenden we het jeugdvraagstuk vanuit een aantal invalshoeken; maar ook vanuit de team invalshoek: wat zegt het over dit team en over de teamchef en operationele experts dat jeugdoverlast door te weinig collega’s structureel en op een uniforme wijze wordt opgepakt? Vervolgens verkenden we wat een ieder vanuit hun rol, te doen staat. Gaandeweg het traject wordt ook hier de gekozen aanpak meer en meer de aanpak van deze drie personen en in samenwerking met de wijkagenten werd ervoor gekozen dat iedere collega jeugd als taakaccent krijgt.

We constateerden dat de OE’s de veranderrol moeten oppakken in het team en gericht moesten werken aan een beweging waardoor de jeugdaanpak een onderdeel van de teamstandaard wordt. Deskundigheid bleek niet het probleem, jeugdgroepen waren ook goed in beeld, samenwerking met partners was op orde, ook ontbrak het niet aan samenwerking met de burger want de wijkagenten waren, als het over jeugdoverlast gaat, goed in positie. Het ging meer over het eigen team en collega’s positioneren. Zo bedachten de OE’s met de wijkagenten het team-jeugdadoptieplan: De OE’s en wijkagenten hebben hun plan gepresenteerd aan de collega’s inclusief bejegeningsafspraken. De OE’s en wijkagenten brachten alle plekken in beeld waar jeugd incidenteel en frequent aanwezig is. Ieder cluster in het team adopteert de in hun wijk aanwezige plekken en in het cluster krijgt ieder teamlid een plek aangewezen waar hij eerste contactpersoon voor wordt. De OE en wijkagent hebben per plek richtlijnen gemaakt en deze worden tijdens de aanpak verder geconcretiseerd.

Factor Veiligheid leert de betrokkenen hierbij ‘hands on’ het omgaan met een aantal praktische veranderkundige aspecten.

De resultaten

Een structureel en groot probleem wordt klein en hanteerbaar gemaakt. Kennis en met name vaardigheden worden breed uitgeleerd. De aanpak wordt een team aanpak. Met name op preventief gebied worden grotere resultaten ervaren doordat collega’s veel beter in contact komen en pro-actiever kunnen werken.

Praktijkontwikkeling door Factor Veiligheid

Wij noemen ons praktijkontwikkelaars; bij ons staat het doen en ontwikkelen in de praktijk centraal: het gaat om het doen.

Nieuwgierig, enthousiast, geraakt?

Wij komen graag kennis maken met u.