In 3 teams zijn onze begeleiders bezig met het ‘werkend maken’ van de leidende principes voor GGP. Deze teams herkennen dat het team daartoe wezenlijk anders gericht moet worden. Bijvoorbeeld:

“Hoe komen we uit de incidentgerichte focus; uit onze noodhulp focus die dwingend lijkt?”

Wij begeleiden de teams zowel op politie vakmanschap en op de samenwerking intern en extern. Dit gebeurt door een politie inhoudelijke begeleider én een veranderkundige begeleider en bestaat uit 5 fasen:

Fase 1: Intake en actuele stand van zaken in het team bevragen; individuele coachvragen bij TL/OS/OE inventariseren.
Fase 2: Hoe gaan de leiders in fase twee gebiedsgebonden werken & praktijk concreet maken; wat betekent deze opgave voor het gedrag (van de leider); hoe begeleiden zij hun eigen mensen (clusters) hierin.
Fase 3: Nieuwe cultuur en werkwijze wordt door de leiders in samenspel met de medewerkers uitgewerkt en ingeoefend.
Fase 4: Nu ook in samenspel met de burgers en partners.
Fase 5: Activiteiten die nieuwe werkwijze laten beklijven op het team.

We zijn nu bezig met fase 3 in de teams. Enkele observaties

We zijn gestart op teamleiding niveau: welke nieuw gedrag van TL en OS zijn nodig bij het echt werkend maken van de gewenste ontwikkeling? In de coaching gesprekken ondervragen we chefs intensief naar wat hun echte visie is op ontwikkelingsgericht sturen op dit team ( zie de 5 fasen):

  • Wat wordt de gewenste ontwikkeling/roadmap op dit team?
  • Hoe ga je de roadmap met concreet gedrag per rol invullen?
  • Hoe organiseert TL dan R&O gesprekken die deze ontwikkeling echt gaan voeden?
  • Welke ontwikkelafspraken met de OS / OE / WA / diverse medewerkers?
  • Hoe monitor je de ontwikkeling in de praktijk?
  • Welke rol heeft de OE in dit ontwikkelproces naar WA en naar zijn cluster?

We zien dat teamleiding in de 3 teams echt zoekend is naar hun nieuwe rol:

“Mijn wellicht grootste opdracht bestaat uit nu echt uit de beheers-focus durven stappen”. “Ik zit nog vast aan de teambagage van de afgelopen jaren”. “Er zijn samenwerkingsvraagstukken in mijn team blijven liggen”. “Ik zag dat een deel van de OE’s in de praktijk hun rol niet pakt maar heb daar onvoldoende in geïnvesteerd”. “Wijkagenten zitten op een eiland en wijkgericht denken krijgt geen draagvlak”. “Hoe zorg ik ervoor dat de sturing in de praktijk nu inhoudelijk door de OS gebeurt en sturing op de mensen meer door de OE”. “Ik wil dat de OPCO’s nu ook wijk- en probleemgericht gaan sturen en bevragen”. “Ik durf nu echt de keuzes te maken die nodig zijn om de cultuurverandering met mijn team aan te gaan”.

Stapsgewijs vindt hierop nu begeleiding plaats

Middels regiebijeenkomsten begeleiden wij ook de  OS/OE. We bespreken wat de OE nu gaat doen met zijn eigen cluster om de leidende principes voor GGP echt werkend te gaan maken. Afhankelijk van het team en de wijk worden ontwikkelthema’s vastgesteld. Bijvoorbeeld: 1. WA is veel meer in wijk met clusterleden. 2. Samenwerking in cluster. 3. Ieder in cluster heeft een rol. 4. Keuzes maken in wat we wel en niet doen. 5. Samenwerking tussen WA en team en burger/partner verstevigen. 6. Loslaten noodhulp gedachte. 7. Meer thematisch werken in het cluster. 8. Administratieve werk verlichten.

Een belangrijke en steeds weer terugkerende observatie: OE’s omarmen hun nieuwe rol en zoeken naar hoe deze in te vullen. We investeren als begeleiders daarom vooral op: “Durf je als OE te zien welk gedrag in de sturing op het cluster en in de sturing als OPCO nodig is om het team ontwikkelingsgericht verder te helpen”. “Durf je te benoemen naar je TL en collega’s OE’s wat je spannend vindt en welke hulp je nodig hebt?” Ga je professioneel het conflict aan met je TL of collega’s wanneer je ziet dat zij de ontwikkelafspraken niet invullen? “Ben je echt eigenaar van je eigen ontwikkeling en stimuleer je eigenaarschap bij collega’s?”

Deze 3 teams willen het nu echt anders gaan doen.

We hebben als bureau de afspraak dat we deze teams minimaal 2 jaar begeleiden. Dit omdat de ervaring leert dat anders de waan van de dag het toch weer kan overnemen.

“Ik wil het nu vastpakken en vasthouden”. “Jullie maken het erg concreet met ons en dat helpt”. “Dit is de eerste keer dat we zo structureel en ontwikkelingsgericht bezig gaan als team”. ‘Jullie zitten ons soms wel heel dicht op de huid en dat vind ik erg irritant……maar het helpt wel”. “Het is fijn dat jullie realistisch zijn en ook het tempo afstemmen want we willen geen mooie maar werkende verhalen vertellen”.

We zijn nog maar net aan het oefenen in fase 3 met de teams. Wanneer dit voldoende verankerd is, dan gaan we naar fase 4: De samenwerking met burgers en partners. Bij de regie bijeenkomsten met de TL, OE’s en de clusters worden dan partners en burgers betrokken. Gezamenlijk wordt een zelfde ontwikkeling gevolgd als eerder intern met het team heeft plaatsgevonden.