Interesse?

  Wij bellen u terug

  Politie

  Onze Ambitie

  Wij willen een bijdrage leveren aan een betere dienstverlening door de politie en aan nog meer veiligheid creëren in wijken. Dit door basisteams te ondersteunen in het aansluiten bij ‘de problemen buiten’ want deze moeten nog meer richtinggevend worden voor de keuzes, aanpak en inrichting van het basisteam.

  Wij willen samen met u ‘langs het werk’ ontdekken wat dan de organiseerprincipes zijn die werken op uw team. Dit lukt niet via een kant en klaar stappenplan. Het vraagt soms om het hernieuwd uitvinden van focus en handelen vanuit ‘de bedoeling van het bestaan van de politie’.
  Wij willen met u in ontwikkeling over hoe uw team dit gaat doen en wat uw route wordt naar vernieuwing.

  De laatste jaren is er veel energie besteed aan de vorming van de Nationale Politie. Het stof van de reorganisatie daalt neer en er komt gelukkig weer tijd en geld voor aandacht voor de verschillende ontwikkelingsopgaven.

  De politie werkt in, voor en met de samenleving die in hoog tempo blijft veranderen: terreur, radicalisering, polarisatie, cybercriminaliteit, ondermijnende structuren in de wijk en in de relatie tussen de onderwereld en bovenwereld worden onderdeel van dagelijks politiewerk

  Het werk van de politie verandert snel en continu. Net als de relatie en manier van samenwerken met de burgers, ketenpartners en het bestuur. Door het veranderende werk moeten ook behoudende cultuurpatronen en werkwijzen doorbroken worden.

  Praktijkontwikkeling op het basisteam

  ‘Hoe vorm je als teamchef in deze snel veranderende tijd een politieteam dat (samen) werkt en aansluit bij het echte werk buiten?

  Lees hier meer over Praktijkontwikkeling op het basisteam

  Onze werkwijze

  Op basis van 17 jaar ervaring in vakmanschapsopleidingen en teamontwikkeling binnen de politie beschikken wij over ruime politie-specifieke kennis en dit combineren wij met veranderkundige en organisatiekundige inzichten. Onze kracht is aansluiten bij de processen en organisatie maar vooral bij ‘de problemen buiten’. Met u willen wij ‘van sturing vanuit de systeemwereld naar sturing vanuit leefwereld wereld’. Terug naar ‘wat de bedoeling is van de politie’. Hierbij ook gebruik maken van slimme methoden en oplossingen die deels uit de systeemwereld kunnen komen en deels uit innovatief denken.

  Lees verder ...

  De kern van onze aanpak bestaat uit de ondersteuning van ‘praktijkontwikkeling’ op uw team. Middels een manier van werken, samenwerken en leren waarbij wij de volgende principes hanteren:

  1. Leren gebeurt buiten én binnen; maar altijd langs het werk.
  2. Het vakmanschap, de mens, het team en de wijk staan centraal.
  3. Teamambities en gezamenlijk verantwoordelijkheid groeien door het team in kleinere meer zelfsturende clusters in te richten
  4. De politie wil zich dichterbij de burger organiseren
  5. Het team bepaalt met partners en burgers waarom, hoe, waar, wanneer en met wie men werkt aan concrete gezamenlijk gedragen effecten buiten
  6. Het team en het individu is zelf verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. Wij faciliteren, voeden en stimuleren
  7. Het gaat over maatwerk en een variëteit aan oplossingen voor de aanpak in de eigen wijken; dit wordt de nieuwe teamstandaard
  8. Communicatie vaardigheden worden gevoed naar transparantie en ‘het gedoe op tafel’ leggen
  9. Leiderschap en sturing vindt plaats op basis van vertrouwen; op geven van verantwoordelijkheid en professionele ruimte, maar ook vanuit een gezamenlijke ambitie
  10. De systeemwereld zal het handelen vanuit de bedoeling in de leefwereld ondersteunen. Professionalisering van dagelijkse werkzaamheden of specifieke rollen, kennisontwikkeling, vaardigheden ontwikkeling en trainingen zijn aanvullend zinvol.

  Voorbeelden van trainingen en begeleidingsvormen

  Bij de professionalisering van dagelijkse werkzaamheden, specifieke rollen, kennisontwikkeling of vaardighedenontwikkeling kunnen trainingen aanvullend zinvol zijn.

  De OE positioneren

  Wij zien de OPCO als een belangrijke spin in het web. Vele OPCO’s blijken in de praktijk hun rol nog niet helemaal te hebben gevonden. Er is behoeft aan ondersteuning in het werk als het gaat om:

  • sturing van het werkproces;
  • afstemming tussen het Operationeel Centrum en het Basisteam/District;
  • verdelen van de werkzaamheden binnen het team;
  • rol met betrekking tot incidentafhandeling;
  • later-meldingen;
  • actief meesturen op de beschikbaarheid van de nu- en spoed-meldingen die door het Operationeel Centrum worden uitgegeven.

  Onze visie is dat leren het beste plaatsvindt op het team, binnen het team, met collega’s met dezelfde rol/functie, aan de hand van de eigen praktijk en de eigen context buiten en binnen. Elk werkgebied vraagt namelijk net weer zijn eigen accenten. Elk team is weer anders, kent een eigen biografie en eigen cultuur. Een OPCO dient zijn rol binnen deze context in te kunnen vullen en dus is leren in en met het team het effectiefst. Teamleren betekent ook dat we verbinding zoeken en maken met andere doelgroepen en processen binnen het team, als die voor de ontwikkeling van de rol van OPCO’s van belang zijn.

  Zo is het ook belangrijk dat de teamchef zijn rol oppakt met betrekking tot operationeel leiderschap. De teamchef zal periodiek met zijn OPCO’s aan tafel zitten om de sturingsvraag te bespreken. Een belangrijk moment om te sturen is de briefing. Evenals de debriefing waar de check plaats vindt over wat er de afgelopen dienst is uitgevoerd en wat nog door de volgende ploeg moet worden opgepakt.

  Als het proces van briefing nog niet goed is ingericht, dan is het voor de OPCO niet gemakkelijk. Aandacht voor het briefingsproces is dus van belang.

  Dit betekent dat wij de OPCO’s en de teamchef uit één basisteam samen willen betrekken bij een begeleidingstraject en de gewenste groei/verandering, om vervolgens dit groeiproces langs het werk inhoud te geven. Waar verdiepingstrainingen noodzakelijk worden, wordt het effectiever OPCO’s met dezelfde leervraag uit één district of de eenheid in een groep samen te laten leren.

  Door middel van onze beproefde methode van peer coaching, brengen we de OPCO’s in positie om van elkaar en met elkaar te gaan leren.

  Masterclass Politiek bestuurlijke gevoeligheid

  Om resultaten te behalen als basisteam zal een leidinggevende, een OE of specialist het spel kunnen en willen spelen. De politie opereert binnen het ambtelijke speelveld, maar heeft rekening te houden met spelers op het politieke, bestuurlijke en maatschappelijke speelveld. Elk speelveld kent zo zijn eigen specifieke spelregels en dynamiek. Het is dus wenselijk om op deze speelvelden te kunnen handelen.

  Daarvoor is kennis en inzicht van het politiek bestuurlijke- maatschappelijke krachtenveld vereist. Een OE HIC kan een prima idee hebben, maar daarmee is het nog niet gerealiseerd. Hij of zij dient de benodigde politiek bestuurlijke gevoeligheid te ontwikkelen.

  Factor veiligheid kent de actuele dominante veiligheidsvraagstukken en kent het politiek bestuurlijk krachtenveld hierom heen. Op een inspirerende wijze laten wij de deelnemers inzien welke andere werkelijkheden er zijn voor bewoners, stichtingen, wethouders, ambtenaren OOV, burgemeesters en raadsleden. Zo ontwikkelen wij bij politiemensen hun politiek bestuurlijke antennes, weten zij hoe de hazen lopen, hoe zij hun teamchef optimaal kunnen ondersteunen bij het behalen van teamresultaten. Aan de hand van actuele voorbeelden en praktijkvoorbeelden rekken wij het handelingsrepertoire van de deelnemers op. Zij zullen in staat zijn om meervoudig naar de problematiek te kijken. In de masterclass zullen ook spelers uit de drie andere domeinen een expertbijdrage leveren.

  Problemlab en probleemgericht werken

  De politie kenmerkt zich als handhavings- en opsporingsorganisatie al decennia lang als een incidentgerichte organisatie. Sterk in het reageren op incidenten, het bekende blussen van de brandjes. Dat doet zij goed. Echter het structureel werken aan een groter veiligheidsprobleem, in een tijdelijk netwerk met de aanverwante partners, zowel proactief, preventief en repressief, waarbij de oorzaken op een dieper niveau worden opgezocht en aangepakt, blijft een lastige opgave.

  Ook anno 2017 geven veel teamchefs aan dat zij willen inzetten op een team dat meer probleemgericht werkt.

  Dus kennelijk heeft het eerder aanbod aan trainingen onvoldoende geholpen. Wij gaan het daarom anders doen. In de ‘dugout’ van Factor Veiligheid zitten een organisatiecoach, een veiligheidsexpert en een leerprocesbegeleider en deze zijn voor u beschikbaar. Als u met een concreet probleem in de wijk probleemgericht en vooral ‘lerend’ aan de slag wilt, dan kunt u van de diensten van deze drie ‘professionals’ gebruik maken. De organisatiecoach kijkt met u en adviseert u over de inrichting, cultuur, werkprocessen binnen het basisteam en hoe die optimaal afgestemd kunnen worden vanuit probleemgericht werken. Een veiligheidsexpert is in staat om in de breedte naar de context en verschillende dimensies en lagen van het onderliggende probleem te kijken en kan u helpen bij het verrijken van de analyse en de aanpak. Tot slot zal de leerprocesbegeleider de betrokken mensen (politie en mogelijk de partners) ondersteunen in wat deze benadering van hen vraagt, welke belemmeringen zij mogelijk zien en voelen, en hoe zij die kunnen opruimen. Ook hoe zij optimaal kunnen samenwerken. Via het Problemlab oefent u de gewenste werkwijze op het team in en wordt dit verankerd in uw teamstandaard.

  Effectief beïnvloeden

  In de basisteams die groter zijn geworden en waar minder leidinggevenden zijn, zullen de coachings-, coördinerende en afstemmende taken wel verricht moeten worden. Dat betekent dat met name de operationeel experts rollen krijgen waarbij zij het dagelijkse werk aansturen (OPCO), waarbij zij een groep medewerkers coachen in de operatie en waarbij zij een taakaccent, zoals bv ondermijning, coördineren. ‘Je bent geen leidinggevende maar je gaat er wel over’ en je wilt wel invloed hebben.

  Het gaat over het ontwikkelen van effectief beïnvloeden, welke mogelijkheden en instrumenten heb en zie jij om een andere collega mee te nemen. Ben jij in staat om op de ‘plattegrond van de ander te lopen?’ 

  Factor Veiligheid weet als geen ander deze doelgroep aan te spreken, met hun mogelijke weerstand te confronteren, met liefde maar wel duidelijk en gericht op de nieuwe verhoudingen en werkwijze. Veel deelnemers die deze training gevolgd hebben, zeggen dit ervaren te hebben als één van de meest waardevolle trainingen. Feitelijk gaat het voortdurend om communiceren, om de ander bereiken, mee te nemen. Onze eigen voorkeur, onze eigen wijze van beïnvloeden zien we meestal als de beste. Middels een interactief programma gaan deelnemers inzien hoezeer zij wellicht vastzitten in hun eigen voorkeursstijl en niet altijd afgestemd zijn op de ander. Eerst is het van belang de ander te kennen en doorgronden, om vervolgens daarop te willen en kunnen aansluiten. Aan de hand van o.a. managementdrives en Spiral Dynamics vergroten wij het beïnvloedingsvermogen. Wij helpen u en uw POCO’s effectiever te worden in hun rol en dit te verankeren op uw team.

  Problemlab en Ondermijning

  Bij onze ondersteuning via praktijkontwikkeling rond ondermijning werken we volgens onze Problemlab methode. Zie ook: ‘Problemlab en probleemgericht werken’. Een team van professionals: een organisatiedeskundige, een veiligheidsexpert en een leerprocesbegeleider staan voor u klaar. Zij zullen als voorbereiding bij een start up meeting met u en uw wijkagenten een schouw van uw werkgebied maken.

  De essentie van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is dat de ‘reguliere samenleving’ doordrenkt raakt met criminele activiteiten en actoren, die de bestaande gezagsstructuren vervangen of beïnvloeden. Dat is een effect dat iedereen raakt, ook als niet iedereen zich daar direct van bewust is.

  Slachtofferschap is in het geval van ondermijning een lastig begrip, omdat het slachtofferschap vaak impliciet en onbewust is. Mensen kunnen slachtoffer zijn van ondermijning zonder dat ze zelf ooit slachtoffer van een criminele activiteit of strafbaar feit zijn geweest – of voor henzelf merkbare schade hebben geleden. De schade die de samenleving loopt is lange tijd onzichtbaar, omdat deze zit in de ontwrichting van institutionele structuren die pas merkbaar worden, zodra ze ontbreken.

  Welke lessen zijn inmiddels geleerd bij de Taskforce Brabant-Zeeland, de werkwijze in Gelderland-Oost, en de aanpak van ondermijning in de grote steden? In de begeleiding rond het thema ondermijning zal het gaan over bewustwording: wat is het probleem, de bereidheid om ondermijning te zien, de omvang in uw werkgebied ontdekken met partners, mogelijke invloeden op andere groepering als jeugd, wat zijn de kansrijke interventies ( preventief en repressief), het systematisch gebruik maken van informatie, samenwerking met het Riec en de gezamenlijke aanpak in uw werkgebied.

  Hoe is ondermijning mogelijk zichtbaar in uw werkgebied en hoe kan dit integraal aangepakt worden? Wat vraagt het om te handelen als één overheid, die zich beweeglijk, snel en daadkrachtig opstelt tegenover een zeer beweeglijk netwerk van georganiseerde ondermijnende criminaliteit? Wat betekent dat precies voor u en uw team? Welke samenwerking met publiek private partners is nodig om succesvol te zijn? Welke mogelijkheden heeft de politie hierbij, welke informatie en bevoegdheden? Welke sturing is noodzakelijk? De partners werken nl bij de aanpak niet vanuit één hiërarchische structuur samen, maar kennen elk hun eigen mechanisme van sturing en verantwoording. Om samen te werken moet ook de politie die specifieke eigen structuur overstijgen en passende werkafspraken maken: het handelen als één overheid vereist adequate governance van een netwerk van organisaties. Wij helpen u een professionele aanpak op ondermijning te ontwikkelen en verankeren op uw team

  Andere gebieden waar we actief in zijn

  Onderwijs

  Spanningen in klassen vragen nu om aandacht voor de docent en het vakmanschap. Wij faciliteren scholen in het doorbreken van denken vanuit bureaucratische systemen, protocollen en je als school weer richten op het waarom van het bestaan van de school/de bedoeling: goed onderwijs in een veilige omgeving.

  Lees meer

  Gemeenten

  Problemen die groot zijn klein maken en vooral doen in de wijk, de straat en het portiek. Wij geloven in het samen met u en de interne en externe partners, in de praktijk te stappen. En in die praktijk gaan we de actuele weerbarstige veiligheidsvraagstukken vastpakken en daar links- of rechtsom mee aan de slag.

  Lees meer

  Buurtpreventie en bewoners

  Buurtpreventie en de wijk; van bewoners en voor bewoners. We helpen uw gemeente om te komen tot een visie op de eigen behoefte op buurtpreventie en tot het eigen concept dat u dóór en mét burgers wilt stimuleren en voeden. En wij bieden trainingen buurtpreventie aan voor bewoners die in een buurtpreventieteam actief zijn en graag op de verschillende kennisthema’s en vaardigheden getraind willen worden.

  Lees meer