OVER FACTOR VEILIGHEID

Wij willen professionals en teams versterken in hun vakmanschap. Wij noemen ons praktijkontwikkelaars want bij ons staat het doen en ontwikkelen in de praktijk en langs het werk centraal: het gaat om het doen.

Wij zijn samenwerkingspartners van

Stichting School en Veiligheid en van het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering

Leon Meijs

Met mijn werk wil ik een bijdrage leveren aan het versterken van veilige buurten en veilige scholen.

‘Vanuit mijn ervaring weet ik dat er vaak nog veel meer kracht in het individu, in het team dan wel in de keten aanwezig is, dan zichtbaar op het moment’.

In de afgelopen jaren ben ik geraakt door de grote motivatie van professionals in het werken aan veiligheid. Ik ben echter net zo geraakt door hoe het soms lijkt alsof professionals de kracht van die motivatie deels zijn kwijtgeraakt. Vaak doordat organisaties te zeer vanuit systeemdenken stuurden op het werk.

De oorspronkelijke motivatie wil ik weer met professionals opzoeken en opnieuw uitvinden. Ik wil verbindingen leggen intern en extern, bruggen bouwen en nog meer krachten bundelen tussen professionals, organisaties en burgers. Het vakmanschap en de bedoeling van het werk wil ik meer centraal stellen.

Ik heb een onderwijskundige achtergrond en was jaren directeur in het Voortgezet Onderwijs. Sinds 2000 ben ik actief als praktijkontwikkelaar en ook als trainer binnen de politie, overheid en het onderwijs.

Ik ben samenwerkingspartners van Stichting School en Veiligheid; waarvoor ik ook trainingen ontwikkel. O.a. de zeer succesvolle training ‘Dialoog onder Druk’. Ik ben veelgevraagd spreker op congressen op dit onderwerp.

Sinds 2000 begeleid ik als praktijkontwikkelaar politieteams structureel bij hun ‘taaie’ ontwikkelingsvraagstukken.  Daarnaast ondersteun ik op diverse vakmanschapsthema’s binnen de politie.

Ik ben lid van het Rijksopleidingsinstituut Tegengaan Radicalisering, ontwikkel trainingen en train op dit onderwerp namens de overheid veel professionals.

Werkterrein binnen Factor Veiligheid

Politie, gemeenten, onderwijs

Michiel Jansen

Vanuit mijn politie achtergrond word ik gedreven om een bijdrage te leveren aan veiligheid.

‘Ik ben voortdurend actief bezig met de vraag: “Hoe sluit ik aan bij de mensen op de werkvloer en hoe zorg ik ervoor dat de we dichter bij de essentie en de volgende stap komen’.

Ik richt me in het samen werken aan veiligheid veel op informeel leren binnen teams en organisaties en wil vanuit een helicopterview zien welke organisatie-aspecten in relatie staan tot het versterken van veiligheid. Ik ben voortdurend actief bezig met de vraag: Hoe sluit ik aan bij de mensen op de werkvloer en zorg ik ervoor dat we een volgende stap kunnen maken richting waar dit team of functie eigenlijk voor bedoeld is.

Ik ben als leidinggevende binnen de politie gestart en later binnen de politieacademie verantwoordelijk geweest voor de leiderschapsopleidingen en vakmanschapsopleidingen. Ik heb ervaring in grote meerjarige praktijk-ontwikkeltrajecten vormgeven.

Sinds enkele jaren heb ik een nieuwe professional ontdekt als het gaat over veiligheid en dat is ‘de burger als professional’. Ik heb hiervoor een opleiding ontwikkeld die succesvol is bij veel buurtpreventie teams.

Ik ben lid van het Rijksopleidingsinstituut Tegengaan Radicalisering en train op dit onderwerp namens de overheid.

Werkterrein binnen Factor Veiligheid

Politie, gemeenten, onderwijs en buurtpreventie

Daphne van Waarde

Tijdens het afronden van mijn opleiding tot leerkracht in het primair onderwijs heb ik in Zuid-Afrika ervaren wat het belang is van veiligheid. Dit was voor mij de trigger om door te studeren voor integraal veiligheidskundige.

Bij de gemeente Ede heb ik ervaring opgedaan met de complexiteit van vraagstukken die aan bod komen binnen deze overheidsinstantie. Als regisseur tijdens de jaarwisseling heb ik nauw samengewerkt met diverse veiligheidsprofessionals, om deze vraagstukken zoveel mogelijk proactief te benaderen.

Binnen Factor Veiligheid houd ik mij bezig met het onderzoek doen naar het in kaart brengen van problematische jeugdgroepen en word ik betrokken bij de onderwerpen polarisatie en diversiteit.

Samantha Pottuit

Als junior consultant ben ik binnen Factor Veiligheid onder andere verantwoordelijk voor de Back Office. Het is mijn ambitie om dit zo te professionaliseren dat het effect van onze ontwikkeltrajecten daardoor nog groter wordt.

Voor opdrachtgevers en deelnemers ben ik bij vragen vaak het eerste aanspreekpunt. Zowel het plannen, organiseren en beheren van praktijk-ontwikkeltrajecten; maar ook van onze diverse leeractiviteiten bij opdrachtgevers, wil ik maximaal opdrachtgever-gericht laten verlopen. Zo draag ik bij aan het gewenste effect van onze werkzaamheden ‘buiten’.

Ik volg de partners binnen Factor Veiligheid op de voet en word ook vaak betrokken bij inhoudelijke processen en discussies binnen Factor Veiligheid.

Factor Veiligheid werkt in co creatie met

Brandy de Vries

Ik ben adviseur en trainer voor bureau Factor Veiligheid. Het is mijn ambitie om veiligheid te versterken zowel intern in organisaties als buiten op buurt, straat en zelfs portiekniveau.

‘Ik ben vanuit een realistisch beeld bezig om binnen, met name gemeenten, medewerkers beter te laten functioneren en zo samen dichterbij te komen bij wat eigenlijk de bedoeling is van het werk buiten’

Ik ben strategisch adviseur en vooral een people-manager: ik geef ruimte, vertrouwen en coach mensen naar een hoger niveau langs het werk om zo samen toe te voegen aan het gewenste effect van het werk buiten en binnen.

Werkterrein binnen Factor Veiligheid

Gemeenten

Ik heb vele jaren ervaring als manager bij verandervraagstukken. Deze kennis en ervaring blijkt bij diverse gemeenten gewenst te zijn. Zowel gemeenten als diverse handhavingsorganisatie zijn bezig met een aantal taaie vraagstukken en vooral met de vraag: hoe gaan we dit team of deze afdeling werkend krijgen vanuit de vraagstukken die buiten liggen?

Ik redeneer hierbij vanuit kansen en weet zowel de waarom, wat en de hoe vraag aandacht te geven waarbij ik het gewenste effect buiten leidend maak.

Keklik Yücel

Ik wil (grote) publiek georiënteerde organisaties helpen met hun resultaten voor de organisatie en voor de samenleving. Want onze samenleving is sterk gebaat bij organisaties als de politie, scholen, gemeenten, media en andere publieke instellingen die hun waarde waar maken en hun bestaansrecht volop kunnen benutten. Zij bereiken mooie resultaten als zij onder brede lagen van de bevolking de ‘van ons’ – betrokkenheid teweeg brengen. En dit gebeurt als mannen en vrouwen van uiteenlopende leeftijden en met diverse achtergronden erin slagen elkaars verschillen te benutten en elkaars kwaliteiten in kunnen zetten voor het gemeenschappelijke organisatiedoel. Ik noem dit professioneel en inclusief handelen.

Ik realiseer mijn betekenis wanneer ik voor ‘mijn’ organisaties als consultant voor inclusief leiderschap, strategisch adviseur, mede-ontwikkelaar van ‘Dialoog onder Druk’ en coach nieuwe inzichten en relevante ervaringen kan aandragen, opgedaan dwars door allerlei sociale lagen en leefwerelden van mensen heen en in de werelden die ik van binnenuit ken zoals de wereld van de Haagse politiek, kabinet en de lokale praktijk van de vele gemeenten die Nederland rijk is. Dit alles komt samen in onze onderneming – Artikel 1 in Actie – die ik samen met mijn zakenpartner Leon Meijs bij Factor Veiligheid heb opgericht. Ik breek graag een lans voor waarden gedreven inclusief leiderschap en voor de professional in de frontlinie. En voor de kwaliteit van de uitvoering, die zowel het gevolg is van de strategie als tegelijk nieuwe input is voor de strategie. Het is mijn ambitie om in alle drie te excelleren: in de strategie, in de tactiek en in de in wisselwerking daartussen. Want wie de dynamiek kent van denken en doen, kent de motor tot verbeteringen voor de organisatie en voor haar werkomgeving.

Ik dank mijn brede blik voor bestuurders, managers en professionals aan mijn veelzijdige ervaring. Ik ken vanuit uiteenlopende posities de wereld van pers en politiek, van bestuur en beleid en ook die van beroepsuitoefenaar en burger.

Vanaf 2017 vervul ik bestuursfuncties en ben ik actief voor grote publieke organisaties, Sinds een jaar ben ik actief als directeur-ondernemer, gespecialiseerd in de actuele sociale vraagstukken waarvoor grote publiek georiënteerde organisaties zich tegenwoordig intern en extern gesteld zien.

Tot in 2017 heb ik als Kamerlid ruim vijf jaar mooie resultaten geboekt door wetsvoorstellen te ontwikkelen, regeringsvoorstellen te verbeteren, onderzoeken te begeleiden, commissies voor te zitten en vooral ook door tussen politieke partijen te bemiddelen. Ik was volksvertegenwoordiger en daarmee boegbeeld, (pers) woordvoerder, spreker, verbinder, onderhandelaar, controleur van de regering, parlementariër, beleidsontwikkelaar en referent tegelijkertijd. In mijn portefeuille zat onder meer: Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Voorschoolse Educatie, Kinderopvang en Kindregelingen, Emancipatie, Discriminatie, Integratie en Inburgering, Armoede en Familierecht, Ontwikkelings Samenwerking, Medisch Ethische Zaken.

Als volksvertegenwoordiger ken ik de samenleving op alle niveaus, daardoor ben ik sterk in publiek leiderschap, advisering over strategieontwikkeling en probleemoplossing, in coaching van diverse stijlen voor leiderschap, besluitvorming en conflicthantering, dialoog onder druk en het voeren van moeilijke gesprekken over maatschappelijk spannende en soms schurende onderwerpen.
Bij de gemeente Deventer ben ik als bestuurskundige / politicoloog manager geweest met eindverantwoordelijkheid inclusief voor de bedrijfsvoering, begroting, HRM. Eveneens heb ik in Deventer ruim ervaring en kennis opgedaan op de gebieden onderwijs, wijkaanpak, veiligheid, zorg, participatie en arbeidsmarkt. Hiernaast heb ik grote verandertrajecten begeleid.

Werkterrein binnen Factor Veiligheid

Politie, gemeenten, onderwijs en andere publieke organisaties

Maartje Reitsma – Freelancer

Bureau: Vanuit de bedoeling

Als praktijkgericht participatief onderzoeker, opleider, en luis in de pels ben ik een ‘tijdelijke externe partner’ van onderwijs, gemeente en politie.

Veelal is de aanleiding een inhoudelijk vraagstuk op het sociale, pedagogische, of veiligheidsdomein. Daaronder liggen veel meer de vraagstukken die gaan over samenwerken, het ontwikkelen van een onderzoekende en pro-actieve houding, visie en team- en organisatieontwikkeling.

Ik werk altijd vanuit de vraag: Wat is de bedoeling; wat is de toegevoegde waarde; de collectieve ambitie? Om van daaruit de leefwereld SAMEN te onderzoeken en te ontwikkelen.

Mijn achtergrond van forensische orthopedagogiek biedt mij een stevig fundament in mijn begeleiding rond sociale veiligheidsvraagstukken.

Ik ben co-auteur vanPuberaal, lastig of radicaliserend?’ Deze publicatie bespreekt de soms moeilijk te herkennen scheidslijn tussen wat nog functioneel pubergedrag is en wat risicovol gedrag is, wat mogelijk kan leiden tot radicalisering of polarisatie. Echter niet zonder een degelijke en bruikbare transfer naar de praktijk: professionals kunnen met dit instrument veel gerichter naar zorgelijk gedrag kijken en hun onderbuik gevoel voorzien van de nodige objectiviteit en duiding. Ik ben adviseur op het gebied van tegengaan van radicalisering voor Stichting School en Veiligheid.

Daarnaast begeleid ik diverse teams binnen het onderwijs en politie. De naam van mijn bureau: ‘Vanuit de Bedoeling’ is hierbij richtinggevend in mijn denken en handelen.

Werkterrein binnen Factor Veiligheid

Onderwijs en politie

Maaike van der Heiden – Freelancer

Bureau: Boeiend

Ik geloof dat iedereen uniek en boeiend is. Daarom vraagt elke leer- en ontwikkelingsvraag ook een unieke, ‘Boeiende’ benadering. Die benadering is gericht op iedere persoon afzonderlijk. Want ook al verken je met je collega’s hetzelfde vraagstuk, je leert anders, je denkt anders, je bekijkt de zaken anders dan je collega’s dat doen.

Ontmoetingen met mij wil ik ‘Boeiend’ laten zijn. Ze moeten prikkelen om soms oude ideeën los te laten, om nieuwe vaardigheden en werkwijzen te ontdekken en om op een frisse, innovatieve manier je professionele deskundigheid te vergroten.

Ik ben o.a. lid van het ROR, het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering. Daarnaast veelvuldig te vinden bij de Nationale Politie, met Teamleren en Mentale Weerbaarheid.

Ik heb een eigen coachingspraktijk en begeleid teams en individuen in hun ontwikkeling.

Wat mij kenmerkt is dat ik wars ben van hokjes of gebaande paden. Kijken naar wat er nodig is en daarop anticiperen is mijn sterke kant. Vanuit warm contact bied ik een ontspannen, veilige setting.

Werkterrein binnen Factor Veiligheid

Politie

Pé Lamerigts – Freelancer

Ik ga er vanuit dat de mens in staat is, op gedragsmatig gebied, ieder gedrag te tonen dat hij wenst te tonen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het bevorderen van persoonlijke groei, vergroten van regelmogelijkheden en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Ik werk resultaatgericht EN zingevinggericht. Dat betekent dat ik het spanningsveld tussen individueel belang en bedrijfsbelang niet schuw. Het uiteindelijk doel is het synchroniseren van de rolopvatting van de professional, zijn persoonlijke visie en de organisatiecultuur.

Dit staat nu bij veel organisatie die werken aan veiligheid onder spanning, doordat de professional vrijheid en verantwoordelijkheid nodig heeft en organisatie cultuur zich vaak kenmerkt vanuit een control en beheers cultuur. De betere balans zoeken hierbij vind ik erg uitdagend.

Naast freelancer ben ik Lecturer Ethics aan Avans Hogeschool. Ik heb ruime ervaring in diverse ontwikkeltrajecten binnen de politie. Heb o.a. vele wijkagenten mogen begeleiden in hun persoonlijk vakmanschapsontwikkeling.

Ik maak gebruik van, NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), EMDR, inzichten en kennis uit de Psychologie, Sociologie en,… zeker niet als laatste, filosofie. Maar naast als deze, mooie methodieken en wetenschappen, maak ik vooral gebruik van “gezond verstand”.

Werkterrein binnen Factor Veiligheid

Politie

Peter Paul Jongerius – Freelancer

Zelfredzaamheid, daar gaat het mij om. Dat bereik je door samen aan de slag te gaan. Zoeken, kijken, duiden, helpen en doen! Ik zal ook de lastige kanten van de situatie benutten. Ik heb een groot vertrouwen in wat mensen uiteindelijk kunnen en weet dat met souplesse aan te boren en in te zetten. Aan de slag in het hier en nu. Want daar ligt de opgave!

Ik heb een achtergrond in bestuurs- en organisatiewetenschappen. Ik heb jaren praktijkervaring opgedaan hierbij maar leer ieder dag weer nieuws als het gaat over het begeleiden van veranderprocessen op organisatie-, afdeling- en individueel niveau.  Ik heb ruime ervaring met praktijkontwikkeling op diverse politieteams.

Werkterrein binnen Factor Veiligheid

Politie

Marcel Zethoven – Freelancer

Bureau VAZ: Veiligheids Adviesbureau Zethoven

Vanuit mijn achtergrond en ervaring binnen de politie heeft het bevorderen van veiligheid mijn allerhoogste en dagelijkse focus. Wat moet op diverse lagen en binnen diverse rollen en functies en vervolgens in samenwerking groeien ten einde te doen wat ‘buiten nodig is’.

Deze in jaren opgebouwde expertise zet ik ook buiten de politie in. Het gaat dan over ontwikkeltrajecten om integrale veiligheid in buurten en gemeenten te bevorderen.

Sleutelbegrippen zijn hierbij: empowerment, samenwerking bevorderen tussen alle betrokken partijen, probleemoplossend werken en de verantwoording helder maken.

Als het gaat over de veiligheid in buurten dan zie ik binnen de handhaving enkele vraagstukken waar ik in de politie al veel ervaring mee heb. Die kennis wil ik graag uitleren in de praktijk, waarbij het vraagstuk van de straat leidend moet zijn.

Ik heb enige jaren ervaring in het begeleiden en opleiden rond gebiedsgebonden werken bij wijkagenten. Ik ben daarnaast de Nederlandse vertegenwoordiger van de European Neighbourhood Watch Association (EUNWA). Doel van EUNWA: oprichten en onderhouden van een gemeenschappelijk platform van Europese organisaties en verenigingen ter voorkoming van criminaliteit in het algemeen en in de wijken in het bijzonder, door samenwerking van betrokken burgers onderling met de politie, andere autoriteiten en wetenschappelijke instellingen.

Naast het begeleiden van diverse gemeenten op integrale veiligheidsvraagstukken ontwikkel ik met Factor Veiligheid een niveau 4 opleiding voor de handhaver Toezicht en Veiligheid.

Werkterrein binnen Factor Veiligheid

Handhaving binnen gemeenten en Buurtpreventie

John van der Werf – Freelancer

Bureau: Werk in beweging

De rode draad die door mijn loopbaan loopt, is het feit dat ik steeds in staat ben geweest om de teams waaraan ik leiding mocht geven beter met elkaar en hun omgeving te laten samenwerken.

Ik wil zorgen voor onderlinge verbondenheid en teams in de praktijk helpen ontwikkelen naar resultaatgerichte teams; met een focus op de buitenwereld.

Daarnaast ervaar ik een mooie uitdaging in het coachen van individuele medewerkers, zodat zij zich met succes verder kunnen ontwikkelen.

Ik heb jarenlang ervaring binnen de politie als wijkteamchef en recherche chef van een team dat zich bezig hield met de bestrijding van internationaal georganiseerde criminaliteit. Ik ken de veiligheidswereld daardoor van binnen en van buiten.

Mijn ervaring heeft mij geleerd dat de processen binnen teams en organisaties weinig van elkaar verschillen: altijd gaat het om het nemen van verantwoordelijkheid, het kweken van onderling begrip en het maken van verbinding waardoor vertrouwen ontstaat. Vanuit dit vertrouwen wordt een effectieve samenwerking opgezet die leidt tot resultaat.

Mijn kennis en vooral mijn praktijkkennis: ‘wat is er nodig buiten’ kan ik uitstekend inzetten bij het praktijkontwikkeling van de Handhaving bij gemeenten. Door mijn werk als wijkteamchef heb ik een toegevoegde waarde in het laten snappen van wat er nodig is in de samenwerking met andere professionals en andere organisaties. Ik heb de ‘bewoner’ jaren geleden ontdekt als een professional die meestal hetzelfde belang voelt als de overheid; ‘ik wil dat het veilig is in mijn buurt en straat’. Er is nog heel veel winst te behalen in het samenwerken met de burger!

Werkterrein binnen Factor Veiligheid

Handhaving binnen gemeenten en Buurtpreventie

Andy ten Bosch – Freelancer

De laatste jaren geef ik leiding aan een team dat tot doel heeft de samenwerking van de politiemedewerkers op straat met die van de gemeentelijke handhavers in de openbare ruimte en voor thema’s als prostitutie, horeca en woonfraude, ‘achter de gevel’, te professionaliseren en te intensiveren. Door de vorming van integrale samenwerkingsverbanden tussen politie en gemeentelijke handhavers streef ik d.m.v. een informatie gestuurd handhavingsmodel via een probleemgerichte aanpak naar resultaat. Door ‘organisatie-eigen processen’ aan elkaar te verbinden, professionaliseren we elkaar én werken we ook effectief en efficiënt samen.

De ervaring op het gebied van de verbreding van de externe samenwerking naar meerdere partners (zoals bijvoorbeeld straatcoaches of leerplichtambtenaren) in het veiligheids- en leefbaarheid domein is uniek.  Deze ervaring wil ik verbreden en delen met andere gemeenten en andere partners.

Ik heb jaren ervaring als wijkteamchef bij diverse teams van de politie en kan derhalve goed op verschillende niveaus schakelen. Als procesbegeleider en trainer heb ik meerdere jaren wijkagenten begeleid en ondersteund. Voor Factor Veiligheid ben ik een van de specialisten op het gebied van de ontwikkeling van buurtpreventie en handhaving bij niet gemeentelijke handhavingsdiensten.

Werkterrein binnen Factor Veiligheid

Handhaving ( niet gemeentelijk) en Buurtpreventie