Interesse?

  Wij bellen u terug

  onderwijs

  Onze Ambitie

  Wij willen een bijdrage leveren aan het versterken van de (sociale)veiligheid en het samen leren in scholen. De school heeft ook de rol van ontmoetingsplek: de plek waar leerlingen/studenten elkaars achtergrond leren kennen en begrijpen, waardoor ze kunnen opgroeien tot verantwoordelijke burgers. Hierbij staan scholen niet los van de samenleving maar er midden in. Dus ook scholen worden geconfronteerd met maatschappelijke problemen als polarisatie en wij-zij denken, loverboys, pesten, crimineel gedrag, discriminatie, huiselijk geweld, radicalisering. Opvoeding en onderwijs zijn dan ook niet los te zien van wat er in de maatschappij gebeurt.

  Factor Veiligheid is samenwerkingspartner van Stichting School en Veiligheid. Wij ontwikkelen trainingen voor Stichting School en Veiligheid en zorgen voor deskundige trainers. Wij zijn experts op sociale veiligheidsvraagstukken binnen het VO en MBO. Factor Veiligheid (Leon Meijs) is een veel gevraagd spreker op congressen op het thema: Dialoog voeren over ‘beladen’ onderwerpen in de klas.

  Enkele Factor Veiligheid trainers zijn samenwerkingspartner/lid van het ROR: RijksOpleidingsinstituut tegengaan Radicalisering. Namens de overheid trainen wij docenten, conciërges en zorgcoördinatoren in hun rol bij het tegengaan van radicalisering bij studenten/leerlingen.

  Naast het geven van trainingen ondersteunen wij scholen met onze aanpak van ‘Lerend werken en praktijkontwikkeling’. Wij faciliteren scholen in het doorbreken van denken vanuit bureaucratische systemen, protocollen en je als school weer richten op het waarom van het bestaan van de school/de bedoeling: goed onderwijs in een veilige omgeving. Het vakmanschap van de docent staat hierbij centraal. Zo leveren wij een bijdrage aan beter en veilig onderwijs.

  Onze werkwijze

  In veel scholen en klassen leren en leven (cultuur)groepen niet met elkaar maar naast en langs elkaar heen. Doordat verschillen in identiteiten steeds meer benadrukt worden, ontstaan er vaker spanningen. Docenten neigen er naar deze uit de weg te gaan. Niet uit ‘niet willen’ maar uit ‘niet kunnen’ of uit handelingsverlegenheid.

  Docenten hebben behoefte aan hulp om hun vakmanschap in het omgaan met deze spanningen te versterken. Wij helpen u op basis van 17 jaar ervaringen in opleidingen/ontwikkeltrajecten binnen het onderwijs en rond de aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken binnen de overheid. Wij noemen ons praktijkontwikkelaars. Het is daarbij onze overtuiging en ervaring dat de benodigde inzichten, kwaliteiten van de docenten rond het omgaan met spanningen in de klas aanwezig zijn in uw team. Bij ons staat het doen en ontwikkelen in de praktijk centraal: het gaat om het doen in de school en in de klas.

  Wij gaan hierbij steeds uit van de bedoeling van het onderwijs: goed onderwijs in een veilige omgeving.

  Voorbeeld van de benadering van een vraagstuk:

  De vraag van een directeur uit het VO aan Factor Veiligheid: “Mijn school heeft een reorganisatie doorgemaakt waarbij verschillende leerling populaties en groepen docenten zijn samengevoegd. Er is sprake van een zorgelijke opeenhoping van incidenten in de klas en in de aula, er komen klachten van ouders over de kwaliteit en mijn afdelingsleiders hebben het gevoel dat ze vooral bezig zijn met brandjes blussen. Ik heb bovendien een kritisch rapport van de inspectie gekregen. Het pedagogisch klimaat werd als zwak beoordeeld. Tegelijk zie ik dat docenten zich meer terugtrekken in de klas. Kan Factor Veiligheid ons helpen weer te bouwen aan beter en ook veilig onderwijs?”

  De Aanpak

  Een inhoudsdeskundige en organisatiekundige van Factor Veiligheid zijn gestart met start up meetings met schoolleiding, docenten, OOP, leerlingen en ouders.

  Tijdens intensieve gesprekken verkennen we het vraagstuk vanuit een aantal invalshoeken ( visie – scheppen van voorwaarden – pedagogisch handelen – activiteiten en programma’s –  signaleren van incidenten – borging van activiteiten) en verkennen we wat een ieder vanuit de eigen rol, te doen staat. Deze aanpak –die in eerste instantie als vertragend kan worden ervaren- wat is de vraag, wie zijn probleemhebber, wie probleemeigenaar en wat moet wie dan doen- komt veelvuldig in dit traject terug.

  Lees verder ...

  Wij constateren dat voorafgaand en na de samenvoeging de school nauwelijks heeft geïnvesteerd in wat de samenvoeging van het onderwijspersoneel vraagt. Er is door het bestuur wel geïnvesteerd in het mooie nieuwe schoolgebouw maar weinig in de mensen. Ook constateren we dat er een grote groep leerlingen bij is gekomen die een andere aanpak vraagt dan een deel van de docenten gewend is. Het ontbreekt aan vaardigheden. Aan ouders is de samenvoeging gepresenteerd als een grote stap vooruit, dus de vele klachten van ouders zijn begrijpelijk. Het terugtrekken van docenten blijkt voor een flink deel te komen door een gevoel van onvermogen in het omgaan met de uitdagende groep leerlingen en het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd.

  De verschillende teams en leidinggevenden concluderen met ons dat er een hoge urgentie en ambitie is om weer te bouwen aan de school, die beloofd is aan ouders en leerlingen bij de samenvoeging.

  Met alle geledingen hebben we een roadmap gemaakt waarin we samen 3 praktijkontwikkelfasen hebben benoemd. Het gaat over werken aan het team, werken aan veiligheid in de klassen en werken aan de verankering in de nieuwe schoolcultuur.

  We hebben een grote klankbordgroep samengesteld waarin alle geledingen vertegenwoordigd worden. (In een latere fase ook ouders en de leerlingenraad.) Per fase hebben we met de klankbordgroep-leden nagedacht over positieve krachtige interventies die docenten en OOP zelf kunnen realiseren. Wij hebben hierbij structureel gespiegeld naar de bedoeling en het gewenste effect in de klas en naar het vasthouden van de roadmap in de hectiek van alledag. Ieder klankbordgroep-lid adopteert 4 teamleden om deze te betrekken bij de initiatieven en zo terug te koppelen hoe deze initiatieven in de praktijk wel of niet het gewenste effect krijgen. Dit praktijkontwikkelproces hebben wij een jaar begeleid waarbij wij de teamleiders ook ‘hands on’ geleerd hebben om te gaan met een aantal veranderkundige aspecten. De school heeft de ontwikkeling nu verankerd en zet deze zelfstandig voort.

  De resultaten

  In het 2e schooljaar na de samenvoeging zijn geen leerlingen ‘onnodig’ meer vertrokken. Het inspectierapport veranderde van een zwakke beoordeling op pedagogisch handelen naar een ruim voldoende binnen 1 jaar tijd. Docenten vinden het een sport om nieuwe activiteiten te bedenken die bijdragen aan het schoolklimaat. In de docentenkamer wordt het effect visueel zichtbaar gemaakt en wordt maandelijks een prijs uitgedeeld aan de docent met het meest vernieuwende goede idee. In de school hangen overal visualisaties van hoe men in deze school met elkaar wil samen leven en samen leren. Het aantal incidenten is drastisch verminderd. Docenten vinden het weer leuk om mee te doen aan naschoolse activiteiten voor leerlingen. De dames van de schoonmaak geven aan dat de school merkbaar schoner is geworden.

  Naast onze aanpak ‘praktijkontwikkelen’ zijn vaardigheidstrainingen aanvullend zinvol.

  Voorbeelden van trainingen

  In opdracht van Stichting School en Veiligheid: Training ‘Dialoog onder Druk’

  (Gevalideerd door register leraar.nl)

  Docenten worden geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen die de klas in komen en die voor spanning kunnen zorgen. Dit leidt mogelijk tot fanatieke en extreme reacties en vraagt veel van de docent: hij/zij wil immers de veiligheid voor iedereen in de klas waarborgen én het gesprek blijven voeren.

  De training wordt inmiddels op vele ROC’s breed uitgevoerd en de evaluaties van deelnemers zijn zeer positief. Docenten waarderen vooral dat het een echte praktijktraining is; geen theorie maar ervaren en oefenen. We zetten acteurs in en gaan samen het beladen klassengesprek oefenen. Op een veilige wijze oefent de docent 3 niveaus van dialoog voeren:

  1. Een 10 minuten dialoog voor wanneer een heftige klassensituatie de docent ineens overrompelt
  2. Een hele gestructureerde dialoog om in te zetten bij klassen die erg lastig zijn of voor de docent die deze vaardigheid nog moet ontwikkelen
  3. De open dialoog voor docenten die dialoog voeren geoefend hebben in de praktijk.

  Moeilijke en gevoelige onderwerpen in een groep bespreken vraagt om sociale, pedagogische en didactische vaardigheden. Want hoe gaat de docent om met leerlingen/studenten die radicale standpunten innemen of zelfs haatdragende meningen zijn toegedaan? In deze training laten we docenten ervaren welke belemmeringen spelen in het bespreekbaar maken van maatschappelijke  beladen onderwerpen. Men ervaart welke kloof er speelt tussen de wereld van docenten en de wereld van leerlingen/studenten en hoe docenten momenten van onbegrip of afwijzing en confrontatie kunnen gebruiken om voeding te geven aan begrip, acceptatie en/of respect: kortom hoe voer ik Dialoog onder Druk!

  Het gaat niet over orde houden maar over sociale veiligheid garanderen in de klas voor iedereen. Vervolgens wil de docent niet wéér een negatief bevestigend moment tussen groepen laten ontstaan en dus een hogere ambitie is ervoor zorgen dat de verschillende meningen op een goede wijze geuit kunnen worden en er naar geluisterd wordt. Nog een hogere ambitie is ervoor zorgen dat leerlingen/studenten nieuwsgierig worden naar andere meningen en hier vragen over stellen. En wellicht als laatste wil de docent ook met de klas op meta-niveau leren: “Hoe hebben we dit gesprek gevoerd en wat leren we hiervan?”.

  Voor de training Dialoog onder Druk zie ook: https://www.schoolenveiligheid.nl/actueel/dialoog-onder-druk/

  U kunt het boekje Dialoog onder Druk aanvragen door onderstaand formulier in te vullen:
   We willen u graag op de hoogte houden van gerelateerde informatie. Geeft u ons toestemming om u per e-mail op de hoogte te houden?
   Ja, ik ontvang graag verdere informatie over trainingen rond dit thema

   In opdracht van Stichting School en Veiligheid: Training ‘Wij-zij-denken en extreem gedrag in de school’

   (Gevalideerd door register leraar.nl)

   Omgaan met deze spanningen is niet gemakkelijk, ook niet voor docenten. Juist bij spanningen is het belangrijk dat onderwerpen die leerlingen bezighouden, zoals de aanslagen in Brussel, Parijs, Londen en Barcelona, besproken worden. Hoe doet de docent dat zonder dat ‘de bom barst’?

   Doel van de training is docenten in staat te stellen om vanuit hun kracht en overtuiging te reageren op signalen van polarisatie in de school en de ontwikkeling van extreme idealen bij hun leerlingen. Er wordt gewerkt vanuit de praktijk. De eigen werksituatie en eigen ervaringen staan daarin voorop. Door middel van een goede balans tussen theorie en oefeningen, wordt in de training gericht gewerkt aan versterking en verdieping van zelfinzicht, vaardigheden en kennis van docenten.

   Het gaat enerzijds om het aanreiken van handvatten en kennis anderzijds om bewustwording en inzicht over eigen associaties en denkbeelden. Het is belangrijk om te benadrukken dat het gaat om een specificering van de pedagogische basistaak: het onderzoeken van een niet-pluis gevoel bij een leerling. Het thema van de training is echter complexer dan een gemiddelde begeleidingsvraag. Maar in de basis gaat het om een zelfde vorm van aandacht voor leerlingen en samenwerking met collega’s.

   Wij leren docenten het gesprek voeren waarbij men zicht wil krijgen op de denkwereld van een jongere, maar ook de gesprekken waarin de docent kan aangeven waar de grenzen van de school liggen en waarom bepaalde zinnen of woorden ontoelaatbaar zijn.

   Niet iedere docent hoeft dit gesprek te kunnen voeren. Het is alleen wel belangrijk dat het gebeurt. Iedereen binnen de school moet weten waar ze hun zorgen kunnen neerleggen en wat ermee gebeurt. In samenwerking met Stichting School en Veiligheid ontwikkelen wij trainingen en zorgen wij voor trainers om docenten of aandachtfunctionarissen hierin te scholen.

   Voor de training wij-zij-denken en extreem gedrag in de school zie ook: https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/training-wij-zij-denken/ 

   Training Omgaan met pesten voor het MBO

   Pesten is een ernstig probleem; ook in het MBO. In een klas van 24 jongeren worden 2 tot 3 studenten gepest. Op verzoek en in samenwerking met enkele ROC’s heeft Factor Veiligheid een hele praktische vaardighedentraining ontwikkeld, waarbij docenten vooral kunnen oefenen in de gewenste preventieve vaardigheden: hoe maak je lastige thema’s tussen studenten bespreekbaar, hoe maak je bespreekbaar hoe de klas omgaat met onderlinge spanningen of oordelen die groepen uiten over elkaar, hoe werk je preventief aan een positief en veilig klassenklimaat?

   Maar we oefenen ook de noodzakelijke interventies wanneer er toch gepest wordt.

   Aan een goede aanpak stellen wij 3 eisen:

   1. De aanpak in de klas moet integraal zijn. Dus alle betrokken partijen krijgen aandacht: de vijfsporenaanpak
   2. We werken aan structurele aanpakken d.w.z. altijd volgens een aantal stappen: signaal, analyse, plan, doen, evaluatie
   3. Doelstelling is ondersteuning en veiligheid voor de gepeste(n) en een gedrags- en houdingsverandering bij de pester(s)

   Dit gebeurt volgens de vijfsporen-aanpak. In de praktijk blijkt bij docenten handelingsverlegenheid een grote rol te spelen. Wat moet ik doen, welk soort gesprekken moet dan gevoerd worden, hoe verloopt dat gesprek, kan ik dat en durf ik dat? 

   Het grootste deel van de training wordt besteed aan het oefenen, met acteurs, van de 5 verschillende gesprekken conform de vijfsporenaanpak (= kern van de pestprotocollen in het MBO): gesprek met gepeste(n), pester(s), stille midden van klas, ouder(s) en het klassengesprek rond pesten. Daarnaast onderzoek we samen welke mogelijke beperkende overtuigingen u als docent heeft rond pestgedrag en hoe zich dat wellicht uit in uw aanpak.

   Diverse pilottrainingen hebben in verschillende ROC’s plaatsgevonden en zijn geëvalueerd. De training is door deze ROC’s goed bevonden en kan nu breed worden ingezet.

   Andere gebieden waar we actief in zijn

   Politie

   Het basisteam organiseert zich dichter bij de burger. Contextgedreven, probleemgericht en informatiegestuurd. Onze kracht is aansluiten bij de processen en organisatie, maar vooral bij ‘de problemen buiten’. Deze zijn richtinggevend bij de keuzes, aanpak en inrichting van het team.

   Lees meer

   Gemeenten

   Problemen die groot zijn klein maken en vooral doen in de wijk, de straat en het portiek. Wij geloven in het samen met u en de interne en externe partners, in de praktijk te stappen. En in die praktijk gaan we de actuele weerbarstige veiligheidsvraagstukken vastpakken en daar links- of rechtsom mee aan de slag.

   Lees meer

   Buurtpreventie en bewoners

   Buurtpreventie en de wijk; van bewoners en voor bewoners. We helpen uw gemeente om te komen tot een visie op de eigen behoefte op buurtpreventie en tot het eigen concept dat u dóór en mét burgers wilt stimuleren en voeden. En wij bieden trainingen buurtpreventie aan voor bewoners die in een buurtpreventieteam actief zijn en graag op de verschillende kennisthema’s en vaardigheden getraind willen worden.

   Lees meer