Factor Veiligheid begeleidt het traject van Informatie Gestuurd Handhaven (IGH) bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Het doel van IGH is Toezicht en Handhaving in te zetten waar de risico’s op niet naleving en/of de nadelige effecten daarvan het grootst zijn in de bedrijven. De NVWA wil hierbij risicogericht en slagvaardig optreden en robuust handhaven.

Vanuit de IGH principes streven wij ernaar dat de medewerkers zich hierbij steeds meer laten leiden door informatie en dat ook het Management team, de afdelingshoofden en de teamleider op basis van informatie, gerichter gaan sturen op de uitvoering en de vastlegging. Bij deze benadering gaat het niet alleen om vooraf afgesproken doelstellingen, maar ook om risico’s (inclusief beelden in de media en de politiek) op tijd te onderkennen en hier adequaat en effectief op in te spelen. Dit vraagt operationele betrokkenheid op alle niveaus en een alerte en actiegerichte houding van het management.

Bij incidenten kan er heel snel een kloppend toezicht beeld per branche, sector en bedrijf worden gegeven. Bestuurlijk kunnen op basis van dit beeld de juiste keuzes worden gemaakt.

Het managementteam tot aan de bedrijvenbeheerder geeft op basis van de principes van IGH sturing aan de uitvoering van de toezicht- en handhavingsrol. Dit vraagt één gezamenlijke IGH taal en uniforme werkwijze.

Op dit moment is er gestart in 2 pilotteams in zowel de sector roodvlees als pluimvee. Per bedrijf is er een bedrijvenplan op basis van IGH gemaakt, met daarin verwoord de sturingsprioriteiten en de daaraan gekoppelde uniforme werkwijze. Ook wordt er gezorgd dat er adequaat informatie wordt vastgelegd in de daarvoor aanwezige bedrijfssystemen. Van de toezichthoudende veeartsen wordt gevraagd zich te richten op de gekozen speerpunten en daaraan toe te voegen de eigen professionele inbreng. Dit alles zorgt er voor dat er met de aanwezige capaciteit gericht wordt gewerkt aan de doelstellingen van de NVWA, met als doel de volksgezondheid en het dierenwelzijn naar een hoger niveau te brengen.

Periodiek worden de IGH beelden op bedrijfsniveau besproken. De risico’s op bedrijfsniveau in kaart gebracht en kan dit leiden tot aanpassing van de werkwijze. Ook op het MT niveau worden deze beelden besproken om beter en nadrukkelijk te kunnen sturen op het grotere geheel en de schaarse capaciteit op de juiste wijze in te zetten. De eerste uitkomsten hebben er toe geleid dat er gestart is met 2 nieuwe teams om het IGH traject verder binnen de directie in te voeren.

De bedrijvenplannen vormen samen ook input voor de teamplannen. Van de teamleider wordt gevraagd dat hij het IGH proces binnen zijn team ook bij andere bedrijven kan invoeren. Daarbij wordt de teamleider en bedrijvenbeheerder getraind en gecoacht in het proces van IGH en hoe hiermee om te gaan. Het uniformiteitsteam zorgt dat op basis van historische gegevens er een eerste schets van het bedrijf wordt gemaakt. In het vervolgtraject zorgen zij, dat er periodiek aan de teamleider en het MT gegevens worden aangereikt, om te kunnen sturen op het IGH proces en waar nodig de gemaakte keuzes kunnen worden bijgestuurd.

De eerste ervaringen zijn dat er meer vanuit het collectief naar de toezichtsrol binnen een bedrijf wordt gekeken. Risico’s zijn bekend. Informatie op basis van historisch perspectief wordt gewogen en meegenomen in de toezichtstaak. Beelden van de toezichthoudende veeartsen zorgen voor duiding van de toezichtsrol. Daarna wordt heel concreet besproken hoe het toezicht gericht en uniform wordt uitgevoerd en wat dit voor effect heeft op het naleven van de regelgeving.

Het management van het bedrijf wordt door de bedrijvenbeheerder, eventueel ondersteund door de teamleider, in kennis gesteld waar het zwaartepunt van de toezicht de komende tijd zich op zal richten.

Alle toezichthoudende teams binnen de Directie Keuren worden op basis van het IGH proces getraind en gecoacht. Na een tijd ontstaat er een blauwdruk voor het bedrijventoezichtsplan. Deze zal dan in de hele directie worden ingevoerd om het IGH proces te ondersteunen.

In de loop van het traject worden ook technologische ontwikkelingen meegenomen om het proces nog beter en eenvoudiger te maken voor de toezichthoudende dierenartsen. Vooral de informatievoorziening moet dagelijks gemakkelijk raadpleegbaar zijn en de beelden van de dag ervoor moeten eenvoudig gedeeld kunnen worden tussen de toezichthouders, zeker als het gaat om bedrijven waar geen permanent toezicht is.

Factor Veiligheid begeleidt het traject op alle niveaus en zorgt er voor dat de sturing daar plaats vindt waar deze ook hoort te zijn. Op deze wijze ontstaat er operationeel leiderschap op alle managementlagen en worden de toezichthouders veel gerichter en adequaat ingezet om het beoogde doel te halen.