Interesse?

  Wij bellen u terug

  Gemeenten

  Onze Ambitie

  Wij willen een bijdrage leveren aan het versterken van de (sociale)veiligheid en het samenleven in uw gemeente. Op wijk, straat of portiek niveau. Veiligheid heeft gedurende de laatste jaren steeds meer prioriteit gekregen. De wereld verandert, uw gemeente verandert en de wijk verandert mee. Wat niet verandert is dat de bewoner in de wijk ‘veilig moet zijn en zich veilig moet voelen’.

  Deels is sociale veiligheidsproblematiek (op basis van data/informatie analyse) voorspelbaar en kan tot op zekere hoogte worden voorbereid. Denk aan de impact van vergrijzing of de gevolgen van de crisis op sommige wijken.

  Steeds vaker ontstaan ook onverwachts openbare ordeproblemen, zoals bij zedenzaken, illegale en/of ongeplande evenementen en demonstraties, polarisatie en conflicten tussen (groepen) inwoners, etnische spanningen, radicalisering. De snel veranderende samenleving vraagt om verdere professionalisering van de gemeentelijke veiligheidsaanpak en van de professional.

  Factor Veiligheid is expert op het sociale veiligheidsdomein en wil bijdragen aan de veiligheid in uw gemeente. Onze expertise komt voort uit 17 jaar ervaring in de aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken binnen de overheid.

  Gemeenten en versterking lokale aanpak polarisatie en radicalisering

  In het actieprogramma Jihadisme heeft de gemeente een belangrijke rol gekregen. Daarbij ligt het accent van het beleid vooral op van preventie en aanpak van radicalisering in het kader van het gewelddadige Jihadisme. Inmiddels zien we landelijke en internationaal ontwikkelingen richting extreem rechts en links extremisme. En we erkennen steeds meer dat dat polarisatie een grotere probleem wordt en dat dit tot steeds meer maatschappelijke spanningen zal leiden. Het is dan ook zaak: om als gemeente actief te blijven of actiever te worden.

  Dan is een goed netwerk dus een vereiste! En kennis om op die spanningen te kunnen reageren. Het vinden van actieve bewoners, die in een netwerk willen meedoen, blijkt anno 2018 niet makkelijk; individualisering, terugtrekken uit het vrijwilligerswerk, verharding, eilanden, wantrouwen richting de overheid.
  Gemeenten kennen, als het goed is, de beschermende en risicofactoren van de buurten. Gemeenten kennen de formele en informele netwerken. Dat maakt dat zij bij uitstek geschikt is om zorgelijke ontwikkelingen, zoals radicalisering, extremisme en spanningen tussen diverse groepen bewoners in wijken, van bewoners te kunnen signaleren. En daar vervolgens mee aan de slag te gaan.

  Lees verder ...

  De aanpak

  1. Scan Lokale Spanningen
  2. Aanpak Betrokken Bewoners

  Wij kunnen u helpen met de scan lokale Spanningen en een Aanpak Betrokken Bewoners zoals wij die als Factor Veiligheid hebben ontwikkeld
  De Scan Lokale Spanningen bestaat uit de volgende stappen:

  1. Scan van het huidige beleid:
   a. Wat is het beleid?
   b. Wat is ook echt in de praktijk uitgevoerd?
   c. En werkt het?
  2. Een advies van extra maatregelen en interventies die gemeenten nog kunnen nemen
  3. Inventarisatie van actuele maatschappelijke spanningen binnen de gemeente. Wat zijn de huidige thema’s die spanningen oproepen en welke groepen zijn hierbij betrokken?
   Aanvullend gaan we met de Aanpak Betrokken Bewoners verder
  4. Inventarisatie van de huidige actoren die betrokken zijn bij de aanpak van radicalisering en maatschappelijke spanningen.
  5. Een advies hoe binnen uw gemeente maximaal gebruik gemaakt kan worden van de ‘Aanpak Betrokken Bewoners; op welke wijze kunnen de mogelijkheden van de betrokken bewoners benut worden
  6. Begeleiding en training van de op lokale maat toegesneden Aanpak Betrokken Bewoners
  7. Evaluatie van de Aanpak Betrokken Bewoners

  Het uitgangspunt ook bij radicalisering en polarisering is de integrale aanpak. Integraal in de zin van een mix van proactieve. Preventieve, preperatieve, repressieve en nazorgactiviteiten. En integraal in de zin van bijdragen van allerlei partners: scholen, politie, jongerenwerkers, woningcorporaties, etc. En van bewoners!

  Wij brengen voor u in beeld welke partners zijn betrokken en in welke mate zij dit zijn. Tevens wordt dan zichtbaar welke formele actoren bij deze veiligheidsopgave nog ontbreken.
  In het bijzonder zoomen wij in op de kracht van de bestaande informele netwerken. Veelal de sleutelfiguren genoemd.
  Hoe zien die netwerken binnen de gemeente eruit en wat is de kracht van dit netwerk. Wij spreken liever van de Betrokken Bewoners: het zijn en blijven bewoners die zodanig betrokken zijn bij een onderwerp dat zij graag hier een maatschappelijke bijdrage aan willen leveren.

  Betrokken bewoners vormen de basis van netwerken binnen de gemeente.
  Dergelijk betrokken bewoners kunnen:

  • bijeenkomsten organiseren voor jongeren uit de buurt met als doel het bieden van reëel inzicht in polarisatie en radicalisering
  • signaleren van verdachte signalen van individuen en groepen met een hoog risico profiel
  • relevante kennis en informatie delen
  • invloedrijke personen in de omgeving van de geradicaliseerde betrekken
  • meedenken en meedoen met activiteiten om polarisering te voorkomen en verder tegen te gaan

  Onze werkwijze

  Met de professionals uit het veiligheidsdomein willen wij in de praktijk van uw gemeente en in de wijk stappen en vanuit de praktijk mee ontwikkelen.

  Geen uitrol methodes, geen kant en klaar oplossingen, geen stappenplannen maar in de weerbarstige praktijk stappen en daar de oplossingen bedenken en ervaren die echt werken. Deze vervolgens verankeren in de bestaande cultuur van uw gemeentelijke organisatie en bij partners.

  Wij geloven in het samen, samen met u en de interne en externe partners, in de praktijk te stappen. En in die praktijk gaan we de actuele weerbarstige veiligheidsvraagstukken vastpakken en daar links- of rechtsom mee aan de slag. De problemen buiten centraal stellen. Wat groot is klein maken en vervolgens vooral doen! Wij zijn praktijkontwikkelaars.

  Lees verder ...

  Het is daarbij onze overtuiging en ervaring dat de benodigde inzichten en kwaliteiten bij professionals maar ook bij burgers; dus in het externe en interne netwerk aanwezig zijn.  Bij ons staat het doen en ontwikkelen in de praktijk centraal: het gaat om het doen in de wijk, de straat of het portiek. Samen met u willen we terug naar de bedoeling van de handhaving: een veilige en leefbare gemeente.

  Wij voegen in, wij voegen toe en wij voegen uit. Het probleem is en blijft ‘van de lijn’ in uw organisatie. Wij faciliteren het leren ‘langs het werk’ middels inhoudelijke en veranderkundige expertise en ondersteuning.

  Onze principes bij de ondersteuning van het leren bij veiligheidsvraagstukken: wij denken en handelen probleemgericht, informatie gestuurd, contextgedreven, gericht op gedragsverandering bij bewoners, gericht op het creëren van vitale samenwerking tussen gemeente- bewoners-partners.

  Voorbeeld van de benadering van een vraagstuk:

  Een gemeente vraagt om ondersteuning bij een integrale aanpak van toenemende overlast in de binnenstad. Het zou vooral om drugstoeristen gaan. ‘In de winkelstraat is er sprake van toenemende overlast van junks en zwervers. Winkeliers klagen omdat ze omzetverlies vrezen en voelen zich onveilig. Maar dezelfde winkeliers werken niet mee aan de gekozen aanpak. In het regionale nieuwsblad klagen winkeliers over de gemeente die maar niet optreedt. Bewoners, die boven winkelpanden wonen, voelen zich ook onveilig”.

  De Aanpak

  We starten met een start up meeting met de 2 AOV’ers en hun leidinggevende en verkennen het overlast vraagstuk vanuit ieders rol en wat te doen staat: wat is de vraag, wie zijn probleemhebbers, wie probleemeigenaar en wie moet wat doen. We constateren dat de leidinggevende zich onvoldoende eigenaar van dit probleem voelt, waardoor het ontbreekt aan slagkracht. Ook constateerden we dat de AOV’ers vanuit te beperkte informatie voor oplossingen hebben gekozen en deze binnen het netwerk als zodanig hebben gepresenteerd.

  Lees verder ...

  De ondernemers herkennen de probleemstelling en gekozen oplossingen niet en zijn dus niet bereid tot participatie waardoor het probleem maar blijft doorsudderen. We constateren dat in de gemeente integrale aanpak, probleemgericht en informatiegestuurd werken onvoldoende in de praktijk verankerd zijn.

  Met ons kiest de gemeente voor de aanpak  ‘De veiligheidstafel’ ; een praktijkonwikkelmethode voor de gemeente bij het leren rond een veiligheidsvraagstuk. We faciliteren de AOV’ers in hun rol binnen de aanpak en de leidinggevende ondersteunen we in een veranderkundige aanpak om dit denken te verankeren binnen de gemeente. Met onze hulp organiseren de AOV’ers  de bijeenkomsten van de Veiligheidstafel en passen de methode probleemgericht werken toe:

  • In de buurt waar het probleem zich voordoet
  • Rond een speciale veiligheidstafel vinden de gesprekken plaats
  • De echte ‘spelers’ nemen deel, dus ook de bewoners en winkeliers zelf
  • Samen wordt er een schouw gehouden 
  • Er schuiven soms ook andere betrokken medewerkers en leidinggevenden aan

  De resultaten

  Het probleem blijkt makkelijker aan te pakken dan gedacht. Het zijn vooral junks en runners die de overlast veroorzaken. De politie heeft daadkrachtig geacteerd op de runners. Voorts zijn de winkeliers getraind in het aanspreken van deze junks en zwervers. Deze kregen in de gaten dat ze hier niet voor overlast moeten zorgen, bovendien bleek er verassend weinig agressie te ontstaan waardoor de winkeliers nadrukkelijker in positie durfden te komen en zo werd het overlast probleem tot een beheersbaar probleem gemaakt. In de krant kwam een artikel met een foto van een trotse winkelier die vertelde hoe winkeliers met de gemeente samen dit overlast probleem hadden opgelost.

  Gemeenten en Informatie Gestuurd Handhaven

  Diverse gemeenten zijn bezig met het ontwikkelen van een eigen concept van Informatiegestuurd Handhaven binnen handhavingsteams. Onze aanpak rond dit thema heeft zich al jaren bewezen binnen de gehele Nationale Politie en binnen diverse gemeentelijke en andere handhavingsorganisaties. Het bestaat uit een combinatie van praktijkontwikkelen waarmee we met u het eigen gemeentelijke IGH concept ontwikkelen en trainingen.

  1. IGH Leiderschap table Top simulatie

  Gemeenten kiezen voor een informatiegerichte en probleemgerichte strategie. Het doel van informatiegestuurde handhaving is handhaving daar in te zetten waar de risico’s op niet naleven van de regels en/of de nadelige effecten daarvan het grootst zijn. Het is daarbij van belang om alle relevante informatie te gebruiken om sturing te geven en de schaarse handhavingscapaciteit zo doelmatig mogelijk in te zetten.

  Informatiegestuurde handhaving gaat over resultaat- en probleemgericht werken. Daartoe moet de informatiepositie op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau goed geregeld zijn en moeten organisaties goede informatie(-analyses) ter beschikking hebben. Informatiegestuurd handhaven loopt dwars door meerdere processen en organisatieonderdelen heen en levert zo een bijdrage aan een effectievere en gezamenlijke aanpak van problemen met ketenpartners.

  Leidinggevende leren tijdens de simulatie oefenend en ervarend hun rol en werkzaamheden te richten, in te richten en verrichten op basis van de strategie van informatiegestuurd handhaven. De eerste stap in het ontwikkelen van een eigen gemeentelijke IGH concept.

  Doel is om via een simulatie rond een dag-inzet, gecombineerd met onverwachte veiligheidsvraagstukken te ervaren wat de huidige werkwijze is op basis waarvan medewerkers nu ‘naar buiten’ worden gestuurd, wat de gevolgen zijn en wat het betekent om informatiegestuurd te gaan werken. Welke rol van de leidinggevende nodig is en wat dit betekent op tactisch en op strategisch niveau.

  Om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen, wordt gebruik gemaakt van een responscel (tegenspelers uit de werkomgeving). De responscel staat onder leiding van een praktijkontwikkelaar van Factor Veiligheid en bestaat uit diverse tegenspelers vanuit de werkomgeving.

  Tijdens de oefening komt de informatie op verschillende manieren bij het team binnen (telefoon, mutatie, e-mail, Twitter, Facebook, YouTube, teletekst, situatierapport etc.).

  Tijdens de Table Top wordt speciale aandacht besteed aan:

  Individuele competenties van o.a. de voorzitter: bijvoorbeeld werken onder tijdsdruk, rolbewustzijn, leidinggeven, besluitvaardigheid. politiek bestuurlijke sensitiviteit, individueel vakmanschap.

  De beheersingsprocessen: Informatie gestuurd coachen, opschaling (informatief en operationeel), handelingssnelheid, effect (maatregelen en toezichtmaatregelen), weerbaarheid medewerkers, handelingsvrijheid, informatiemanagement: net-centrisch werken, communicatie: afstemming met het veld en bovenliggende teams (intern), afstemming met het (bestuurlijke) netwerk (extern), omgang met de pers.

  Deze simulatie adviseren wij voor leidinggevenden in de voorfase van de opstart van Informatiegestuurd Handhaven. Zo maken we een begin om middels praktijkontwikkelen uw eigen gemeentelijk concept in te vullen rond Informatiegestuurd Handhaven.

  Voor middelgrote gemeenten is het mogelijk dit in samenwerking met meerdere gemeenten op te starten en zo van elkaar te leren.

  2. Training briefing/debriefing

  Deze training voor leidinggevenden is mogelijk een onderdeel van de implementatie van het eigen concept Informatiegestuurd Handhaven van uw gemeente.

  Voorafgaand aan deze training vindt afstemming plaats met de leidinggevende van de afdeling over de randvoorwaarden voor briefen en debriefen. Hoe komt een inhoudelijke briefing tot stand op deze afdeling, welke analyse vindt er plaats, wat zijn goede werkopdrachten, wat gebeurt met de resultaten van de debriefing? Het eigen IGH concept wordt input voor de training. Op basis van deze afstemming zorgen wij voor herkenbare praktijktraining.

  Eigen dag-inzet is de basis voor de briefings die we oefenen en voor de debriefing die na inzet dient plaats te vinden.

  Men leert oefenend de principes van resultaatgericht (de)briefen: welke werkvoorbereiding noodzakelijk is, het belang van een uniforme werkwijze door de eigen leidinggevenden/senioren die de (de)briefing verrichten, een vaste briefing agenda, sturen op het verzamelen van informatie, werkverdeling, terugkoppeling en verwerking van informatie, omgaan met weerstand, presentatie technieken.

  We besteden aandacht aan de persoonlijke stijl van (de)briefen van de deelnemers. Waar liggen de kwaliteiten en valkuilen van iedere deelnemer, wat is het effect hiervan op de medewerkers, wat zijn persoonlijke ontwikkelingsdoelen? Hoe sturen op vakmanschap buiten?

  Wij ondersteunen de verantwoordelijke leidinggevende vanuit veranderkundige principes hoe deze follow up kan geven na de training; ten einde het geleerde te verdiepen en verankeren in de eigen werkpraktijk.

  3. IGH simulatie workshops voor medewerkers

  Middels praktijkontwikkelen hebben we met u het gemeentelijke IGH concept  vormgegeven. Dan wilt u medewerkers de samenhang tonen van alle aspecten van IGH, laten zien en ervaren wat hun rol is binnen IGH in uw gemeente en hoe zij door hun inzet en het verzamelen van informatie een bijdrage hebben aan de sturing en de resultaten van de Handhaving. En zo op veiligheid en leefbaarheid in uw gemeente.

  De briefing van een dag-inzet wordt gedaan door de leidinggevenden.

  Vervolgens wordt de dag-inzet van de groep in een simulatie middels diverse films getoond en nagebootst.

  Waarna op basis van de getoonde filmfragmenten de debriefing van de dag-inzet plaatsvindt (In overleg maken wij de films met u). De medewerkers leren hoe het sturingsmodel werkt, wat hun rol en bijdrage is, wat zij aanleveren en na een dienst, wat met deze terugkoppeling gebeurt en hoe deze leidt tot mogelijke vervolgstappen.

  Vervolgens vindt een werkoverleg in de groep met de eigen leidinggevende plaats over de gewenste sturing en leiderschapsstijl hierbij. Hoe gaan we IGH samen op het team verder invullen?

  Door dit verkregen inzicht groeit informatiebewustzijn en informatiebereidheid. Deze simulatie workshops hebben wij binnen de gehele Nederlandse politie gegeven en aan alle handhavers van de gemeente Amsterdam. Deelnemers ervaren de dag als heel positief, praktisch, verhelderend en vooral ook leuk omdat het over het eigen werk gaat.

  Andere gebieden waar we actief in zijn

  Politie

  Het basisteam organiseert zich dichter bij de burger. Contextgedreven, probleemgericht en informatiegestuurd. Onze kracht is aansluiten bij de processen en organisatie, maar vooral bij ‘de problemen buiten’. Deze zijn richtinggevend bij de keuzes, aanpak en inrichting van het team.

  Lees meer

  Onderwijs

  Spanningen in klassen vragen nu om aandacht voor de docent en het vakmanschap. Wij faciliteren scholen in het doorbreken van denken vanuit bureaucratische systemen, protocollen en je als school weer richten op het waarom van het bestaan van de school/de bedoeling: goed onderwijs in een veilige omgeving.

  Lees meer

  Buurtpreventie en bewoners

  Buurtpreventie en de wijk; van bewoners en voor bewoners. We helpen uw gemeente om te komen tot een visie op de eigen behoefte op buurtpreventie en tot het eigen concept dat u dóór en mét burgers wilt stimuleren en voeden. En wij bieden trainingen buurtpreventie aan voor bewoners die in een buurtpreventieteam actief zijn en graag op de verschillende kennisthema’s en vaardigheden getraind willen worden.

  Lees meer